Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Wat koopt u en waar hebt u recht op?

Als opdrachtgever geeft u ASAP opdracht een of meerdere beelden te maken. U koopt daarmee het recht de gemaakte beelden te mogen gebruiken voor uw beoogde doel. De auteursrechten blijven bij ASAP. Het spreekt voor zich dat het in uw belang en in het belang van ASAP is, dat u ‘waar’ krijgt voor uw geld.

Art. 1. Op ieder geleverd beeld berust copyright. De publicatie rechten zijn vrij voor het gebruik zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Het beeldmateriaal is niet verhandelbaar door opdrachtgever. Voor verder gebruik na eventueel afgesproken publicatie termijn, dient de opdrachtgever, voor de datum van overschrijding, uit eigen beweging contact op te nemen met ASAP Photography.

Art. 2. Het Auteursrecht van fotomateriaal alsmede het oorspronkelijke opnamemateriaal blijft eigendom van ASAP Photography.
Krachtens het auteursrecht hebben wij alleen de bevoegdheid om toestemming te verlenen of te weigeren tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de foto’s door ons gemaakt. Bij inbreuk hiervan behouden wij ten alle tijden de rechten. Een schadevergoeding zal tenminste het drievoudige van ons normale tarief bedragen, met een minimum van € 200,00.

Art. 3. De opdrachtgever zorgt dat de naam Jeroen Broekmans/www.asapphotography.nl duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een verwijzing naar de betreffende foto in de colofon wordt opgenomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde wordt een bedrag van € 150,- in rekening gebracht.

Art. 4. Bij publicatie van het ter beschikking gestelde fotomateriaal verbindt de afnemer zich per omgaande en zonder verdere kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de betreffende bladzijde aan ons te doen toekomen.

Art. 5. Indien onbetaald recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalige publicatie op de overeengekomen wijze t.b.v. een omschreven doel. Gebruik van het fotomateriaal in een volgende editie zonder toestemming van de fotograaf is inbreuk. Zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden zijn er geen rechten verleend aan de afnemer.

Art. 6. Bij annuleren van een afspraak voor foto opnamen, binnen twee weken voor de met opdrachtgever overeengekomen opnamedatum, wordt € 200,- in rekening gebracht.

Art. 7. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van betaling binnen dertig dagen na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan contractuele rente van vijf procent per maand of indien de wettelijke rente hoger is dan de contractuele rente, de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Alle buitengerechtelijke en invorderingskosten te inning van het factuurbedrag komen voor rekening van de opdrachtgever.

ASAP Photography, Eindhoven


 

General terms and conditions

What are you buying and what are you entitled to?

As our customer you give ASAP the assignment to make one or more images. With this you are buying the right to use the images for your specific purpose. The copyrights remain at ASAP. Naturally, it is in both yours and ASAPs interest that you get the best value for your money.

Art. 1. Each image supplied is protected by copyright. The client is free to publish the images in the manner agreed on, For further use after an agreed limited publishing term the client must of its own accord contact ASAP Photography before the end date.

Art. 2. The copyright on the photo material as well as the original recordings will remain property of ASAP Photography.
Under copyright law we are only entitled to grant or refuse permission to multiply and/or publish photos made by us. In case of copyright infringement we will retain all rights. Damages will amount to at least triple our standard rate, with a minimum of € 200.

Art. 3. The client will see to it that any published photo will clearly read the name of Jeroen Broekmans/www.asapphotography.nl, or that the name is included in the colophon with a reference to the photo. In the event of non-compliance with this condition we will charge an amount of € 150.

Art. 4. In case of publication of the photo material made available, the client undertakes to provide us with proof of the publication in the form of a photocopy of the relevant pages without delay and without any costs being charged on.

Art. 5. If, at no charge, the right to publish is granted this exclusively entails the right to a one-off publication in the manner agreed on within the scope of a previously described objective. The use of the photo material in a next edition without the express consent of the photographer will be an infringement. As long as there has not been any integral payment the client will not have any rights.

Art. 6. If a photo shoot is cancelled within two weeks before the date agreed on with the client, we will charge € 200,-

Art. 7. Payments must be made within 14 days upon the invoice date. In case of failure to pay within thirty days after the lapse of the payment term the client will be held in default ipso jure without further notice of default. The client must then pay a contractual interest of 5 percent per month or, if the statutory interest exceeds this amount, the statutory interest due. All extra judicial and collection costs for the collection of the invoiced amount will be charged on to the client.

ASAP Photography, Eindhoven